BLOG TENTANG : PENGERTIAN, MANFAAT, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA CARA, PETUNJUK DAN DO'A-DO'A

Pengertian Ibadah dan Hakikat Ibadah serta Macam-Macam Ibadah Sholat

Pengertian dan Hakikat Ibadah serta Macam-Macam Ibadah Sholat
Buah dari imam lainnya adalah melakukan ibadah atau mengabdikan diri kepadaa Allah dalam kehidupan sehari-hari  yang realisasinya atau menifestasinya berupa : pengalaman segala perintah Allah dan pencegahan segala  larangan-nya. semuanya ini dikerjakan dengan tulus ikhlas, semata-mata  hanya karena Allah saja. karena itu, orang yang atheis ( tak ber-Tuhan) atau orang yang tidak beriman kepada Allah ia berarti tidak sopan kepada Allah. Demikian juga orang yang durhaka kepada Allah, adalah berarti tidak berakhlak baik kepada Tuhan. Istilah lain dari durhaka adalah maksimat. Maksimat di sini mungkin berupa tidak melaksanakan perintah Allah, seperti shalat lima waktu sehari semalam, puasa di bulan ramadhan, berbakti kepada ibu bapak, menuntut ilmu pengetahuan, dan melanggar larangan-nya secara sadar dan sengaja.

Arti  Ibadah

Makna ma'na ibadat yang dimaksudkan syara ialah sesuatu nama yang jami' yang melengkapi segala yang disukai Allah, diridhai baik perkataan, maupun perbuatan, baik lahir maupun bathin, seperti : sembahyang, zakat, hajji, benar pembicaraan, menunaikan amanah, berbuat bakti kepada kedua ibu bapak, menghubungi rahmi ( keluarga ), menyempurnakan janji, mengikhlaskan agama untuk Allah, mensyukuri nikmat Allah, meridhai qadha dan qadar dan.
        Sebda  Nabi  Saw :
'' Tak ada ibadat sebagai tafakkur " . ( HR. Ibn Hibban ).
Nabi menerangkan bahwa tafakkur itu, ibadat. tafakkur itu, tiada lain dari memperhatikan kebesaran Allah dan memperhatikan hikmah yang menyilaukan mata yang terselip dan terdapat dalam alam yang indah cantik ini.
Maka dengan singkat, kita katakan  :  ibadat itu, mentaati Allah, melazimi apa yang Allah syari'atkan.
Yang tersebut ini melengkapi tha'at badaniyah', seperti shalat, melengkapi tha'at ma'aliyah seperti zakat dan melengkapi thaat ijtimaa 'iyah, seperti hajji.
Juga melengkapi segala tha'at yang lain, akhlaq dan kewajiban.
Demikianlah arti ibadat yang lengkap. Jadi bukan hanya sembahyang, puasa dan pekerjaan-pekerjaan yang tak bisa difahami  ma'nanya.

Hakikat ibadat

" ketundukan jiwa kepada ma'bud dari karena merasai kebesaran ma'bud dan mempercayai bahwa, ma'bud itu, mempunyai kekuasaan yang tidak diketahui hakikatnya".
Demikianlah hakikat ibadat.
Tanda tunduk itu, banyak. di syari'atkan tanda-tanda itu untuk mengingatkan manusia kepada kekuasaan yang paling tinggi.
Karena demikian, tiap-tiap ibadat mempunyai pengaruh dalam meluruskan akhlak dan mensucikan jiwa. tiap-tiap ibadat yang kosong  dari bekas, yang yang tidak  menghasilkan bekas. tiadalah dipandang ibadat, sebagaimana patung dan gambar tiada dipandang manusia.
Adapun runibadat, ialah : menenunkan dalam jiwa rasa takut akan Allah dan kehebatannya, serta mengharap akan keutamaanya.
sekali-kali bukan rupa pekerjaan yang dipandang ruh. ibadat itu. camkanlah!
sebenarnya seluruh ibadat dapat difahamkan maksud dan hikmatnya, dengan secara ringkas.
sesuatu yang belum dapat kita fahamkan sekarang, muda-mudahan orang yang dibelakang kita akan dapat memahamkannya.

Macam-macam Ibadah Shalat.

a. Yang diperintahkan
    shalat fardhu ada lima yaitu :
 1. shalat shubuh, terdiri dari dua raka'at ; waktunya mulai dari terbit fajar kedua, hingga terbit matahari
 2. shalat zhuhur, terdiri dari empat raka'at, waktunya mulai dari setelah cenderung matahari dari pertengahan langit, sampai bayang-bayang suatu tongkat telah sama dengan panjangnya.
 3. shalat ashar. terdiri dari empat  raka'at, mulai ketika zhuhur berakhir, sampai terbenam matahari.
 4. shalat magrib. terdiri dari tiga raka'at, waktunya mulai dari terbenam matahari, hingga hilangnya teja merah.
 5. shalat isya, terdiri dari empat rakaat, mulai dari hilangnya teja merah dibarat sampai terbit fajar kedua
Selain sholat lima waktu, sholat jumat juga diwajibkan kepada laki-laki, sedangkan perempuan tidak diwajibkan. sholat jumat terdiri dari dua rakaat yang didahului oleh khutbah yang berisi nasehat, pendidikan dan taqwa kepada Allah. 
b. Yang dianjurkan
Ada beberapa ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama antara lain  : 
 1. Sholat sunnat rawatib dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, terkecuali sholat wjib ashar itdak ada lagi sholat sunnat rawatib sesudahnya, 
 2. Sholat sunnat tahajjud yang dikerjakan pada tengah malam, 
 3. Sholat sunnat witir yaitu sholat sunnat yang hitungannya harus ganjil. 
 4. Sholat tarawih yang dilaksanakan pada bulan ramadhan. 
 5. Sholat sunnat istisqa yaitu sholat mohon hujan. 
 6. Sholat sunnat yang dilakukan karena mengharap petunjuk dari Allah atas pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi sebagai alternatif-alternatif yang problematis.
 7.  Sholat sunnat idul fitri dan idul adha
c. Faedah dan pengaruh ibadah sholat bagi manusia
Sholat adalah pekerjaan hamba yang beriman dalam situasi menghadapkan wajah dan sukmanya kepada zat yang Maha Suci. Maka manakala sholat itu dilaksanakan secara rutin dan continu, menjadi alat pendidikan rohani manusia yang efektif, memperbaharui dan memelihara jiwa serta memupuk pertumbuhan kesadaran, makin banyak sholat itu dilakukan maka semakin menambah kesadaran tanpa ada unsur paksaan kepada siapapun, karena jiwa semakin dekat kepada penciptanya

Pengertian Ibadah dan Hakikat Ibadah serta Macam-Macam Ibadah Sholat Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ilmusaudara.com

0 comments:

Post a Comment