BLOG TENTANG : PENGERTIAN, MANFAAT, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA CARA, PETUNJUK DAN DO'A-DO'A

Khutbah Idul Adha Bahasa MakassarKhutbah Idul Adha
KISAH SINGKAT PENGORBANAN NABI IBRAHIM TERHADAP ANAKNYA ISMAIL
(BAHASA MAKASSAR)
Umma’ islam malabbirika makkanayya ata mae ri karaeng  Allah ta’ala, siagan ma’areng ummatka mae ri Nabbita Muhammad SAW.
            Alhamdulillah…..
Siratang ngaseng maki sukkuru mammuji mae ri Karaeng mappajaria ,Karaeng Allah SWT, saba sikamma pammujia  anne alloa nia’  ngasengi napatang Allah ta’ala, karaeng assareaki dalle’ majai, siagang karaeng sannaka malabona, Malabo ampammopporangi atanna battu risikamma dosa lebba nigaukanga ia allaloa angngerang kakodiang, gau ammaraki mae ribatang kalea.
            Kamayya poeng tena todong ki takkaluppa assalawa siagadang appasalama mae rijunjunganta nabbita Muhammad SAW, Nabi patteteang pammasena Allah ta’ala mae ri katte ngaseng. Dasi na dasi sikamma salawatta mae ri nabbita insyaAllah la ajjari saksi ri Allo ribokona Allah ta’ala…
الله اكبر الله اكبر ولله الحمدالله
            Inaimo tau anne alloa tama beru pa’mae’na , tama rannu nyawana , tamma sannang pakkasia’na, nasaba nampa subangngi na niulu-ulu ri sa’ra takabbere ,tahmid dan tahlil
            Riwattu tabassara’namo mata alloa ri pambuakkang, sirurungan ta’murina ana’ tulolo kanang-kananga, sangkamma bulan 16 bangnginna, naki massing nia’mo tassawe-sawe appasadia ia niparalluang riallo pa’rannuanta ngaseng anne .
            Anne alloa massing nia’maki ammake baju beru tama tassalayya rasa beruna, lipa a’lapangan ri cura, nitimpasaka ri minnya’minnya ammanyuka ri rasa, ammanyukang rasa kasa kacci, ammuangan rasa siri’-siri’, appaenteng siri’, annallangngang sifa’ sikurisi, sitallangngang ri sa’ra takabbere, tahmid dan tahlil
            Lanri kamana sanna’ upa’na punna nikana se’rea tau a’lampa a’lappasa anne alloa na ma’rurung-rurung sipammanakang, nasaba’ rapangi nia’ ripassembangenta sanna’ rannuna ingka sierangi pace siagang pa’risi ta’liwa ilalang atinna, lanri biasayya na agadang sikarannuang, sipa’muri-muriang yang mungkin tahun yang lalu masihhadir ritampaka anne, mingka anne alloa taenamo nakulei battu a’rappungan ritampaka anne , lanri naerang bokomi kalenna tassalami battu ripaccinitta ngaseng, nabokoimi sikamma bija pammanakanna, ammoli pa’risi ta’liwa-liwa, lanri lebba’na a’lamung pa’mae baji’ mae rikatte ngaseng, a’boko tamassaile, a’lampa tammoterang, na mabbokong amala’ baji’na, ammoterang riassala’ kajarianna, napandelleakangngan ri kalompoanna Allah ta’ala.
            Simpung mattayangmi songko’na ribentenna, a’lai-lai’mi bajunna tassai ripallanggana massing sanrapan ripatayang ammoetere sahaba’na, ia ngaseng mi anjo a’jari pangngu’rangi mae rikatte ngaseng.
الله اكبر الله اكبر ولله الحمدالله  
Lanri kammana mianjo …anne alloa rannuta assileo siaagan pacce na pa’risi ta’liwa-liwa..inaimo tau ke’nang tama pa’risisi nyawana tama loko atinna tama ru’rusu tubuna punna nia…
 se’re ana ‘ a’jarimi kukang lanri nibokoi ri tau toana, mappaidandang mami na makkana ilalang atinna ….ooo……… karaeng.. taena  tojemmi paeng anrong manggeku, anrong mangge sannaka kupammaling malingi , sannaka kupakalabbiri pannanjeng tallasakku, pammaggaggang sumangakku…
Se’rea tau toa sikalabine nibokoi ri ana’.. anak anggerang rannu, anak sannaka nikarimangngi nikatutui, ana’ sallo nipala-pala’ angngerangang muri-murian, buah hati belahan jantung…
Se’rea baine ni bokoi ri bura’nenna. Bura’ne sannaka na pamaling malingi sannaka sikanakkuki, sannaka nasayang, angngarru’mi atinna, namakkanami atinna…ooo daeng palla’ tojeki nyawata, kibokoima rilino akkale-kale, taena tojeng maki paeng, a’lampamaki tammoterang,  …ooo karaeng pabattuanga sallangku mae ridaengku
Se’rea bura’ne nibokoi ri bainenna, baine sannaka nakatutui, nakarimangngi… ooo….amma’naa… nupilari tojemma rilino, mingka ta lebbakaja takkalupa angngu’rangi ripangngadakkannu, riwattunta sipangnganreang, riwattungku appisa’ringi, anu ringanga niruai nibinting ,  anu banttalaka niruai niangka….ya Allah rera tojemi atinku, lanri kiallenamo bainengku… pabattuanga sallangku….
palla’-palla’na anjayya, appassi sa’la tussingai, appassibokoi tau tenangsila’leang .*Rupanya waktu dan ruanglah yang memisahkan kita. Umur mereka di dunia telah habis di telan waktu. Dan cepat atau lambat kita semua yang hadir di tempat ini suatu saat juga pasti ke sana. Demikian waktu berjalan terus-menerus tanpa henti. Hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun.
الله اكبر الله اكبر ولله الحمدالله
            Al-hamdulillah……
            Hari ini kita bersama-sama berhari raya idul Qurban, yang merupakan hari yang sangat bersejarah mae rikatte ngaseng, yang merupakan perintah lansung dari Allah SWT sikamma na rampea Allah ta’ala ilalanna kittabna pada surah Al-Kautsar ayat 1-3

                                                                            

                                
                                  إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَفَصَلِّرَبِّكَ وَانْحَرْرَبِّكَ   إِنَّ شَانِئَكَ هُوَلأبْتَرُإِ
“Sesungguhnya lebba kusareang mako pappinyaman majai dudu, lanri kammanami anjo entengangko sembahyang siagang akkorobako”
            Berbicara masalah qurban ,tentu taena ki ta’lappasa battu ri assala kajianna, iami antu Nabi Ibrahim siagang ana’na ma’arenga Ismail
             Nasaba anjo korobayya ri uru-uruna battu ri nabi Ibrahim,  appoko’ ri kerelaan hati nabi Ibrahim poro ero’ assamballei ana’na lanri passuroang battu ri Allah ta’ala.
            Sikamma na rampeaki risejarayya angkanaya, riwattu nipatarimanamo Nabi Ibrahim se’re tugas battu ri Allah SWT sebagai Nabi untuk appabattu katojengan mae ri umma’na sannaka panra’na anjo wattua. Ma’nassa jai sikali kasukkarrang na dallekang siagang masarro mabattala’na, nasaba siapa sallona na palele agama naeranga battu ri Allah ta’ala, sanrapang nirekeng ia eroka lamminawang  ri nabi Ibrahim as.
            Sanggena nabokoi kampong kalassukanna nabi Ibrahim assierang a’lampa bainenna , ripa’lampana nabi Ibrahim taena nia’ kampong a’nassa na pammantangi , nasaba punna nia’ kampong nabattui tulina nikurisi, dicaci maki, bahkan dilempari batu, bahkan dianggap orang yang gila.
            Namun semangat nabi Ibrahim tulina terasa’ sebab ditunjang battu ripangngainna bainne tammaka baji’na, bulaeng tau ,baji ampe-ampena,baji pangngada’na mae  ri bura’nenna
            A’jari agang pa’muri-murianna riwattu rannuna, sigadang agang pa’risi’na riwattu Susana. Punna ammoterki nabi Ibrahim battu ri jama-jamanna, selalu disambut dengan senyuman yang manis, wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama disiang hari.
            Punna ta’muri bainenna, seakan-akan nabi Ibrahim melupakan segala kesusahan –kesusahan yang dihadapi.
            Pangngadakkanna bainenna nabi Ibrahim parallui nialle se’re pammiturukang ikatte ngaseng bainea, nasaba jai baine rikamaya, kurang pangngadami mae ri bura’nenna,   kabiasa nia’ baine punna ammotereki bura’nenna na taena aniggala doe’ ,teai ta’muri nasareagi bura’nenna, akan tetapi mereka menyambut suaminya dengan bibir monyong, munceng tappe’le, baine kamayya anne adalah tau doraka puppusu dilaknat oleh Allah.
الله اكبر الله اكبر ولله الحمدالله
Jamaa’ah Id yang dimuliakan Allah
            Dari keadaan itulah Ibrahim siagang bainenna selalu merasa bahagia. Akan tetapi dibalik kebahagiaan nabi Ibrahim siagan bainenna ni arenga st. sarah , nia sanna takkimbolong ilalang atinna, ia rua sikalabine,ressan atinna, susah tammaka nyawana, saba’ appulo taummi akkalabine, hidup bersama dengan istrinya, kullei nipau anu ringan na ruai binting, anu battala naruai na angka’. Kebukit sama mendaki ke jurang sama menurun.
            Ala siapa jaina pappinyamang nisareangi nabi Ibrahim siagan bainenna mereka selalu mensyukurinya, akan tetapi nia’ se’re tulina napala rikareang Allah ta’ala ia rua sikalabine, mingka taenapa nisareangi ri Allah ta’ala iami antu keturunan untu’ assambungi keturunanna nabi Ibrahim, siagan allanjutkan perjuangan nabi Ibrahim as.
            Riwattunnamo nabi Ibrahim antamami akkale toa, sikatoang bainenna, tulina tatti’do ilalang atinna nabi Ibrahim punna se’re waktu battu pakkio’na karaeng Allah ta’ala ambokoi anne lino, tantu taena assambungi perjuanganna.
            Sarenna nabi Ibrahim anjo waktua, sangkamma mami se’re poko’ karu lompo barobbosan, irawa taenamo aka’na, irate taenamo cu’la’na, tangngana akkalibombong tommi, nitayang mami panroronna.
            Sanggenna anjo waktua tuli nia’mi nacini’-cini’ nabi Ibrahim keadaanna sallang anne linoa sassang makkapu, sanggenna narekeng-rekeng kalenna nabi Ibrahim sanna’ kasi-asina, saba sangin niaki ri pikkiranna nabi Ibrahim keturunanna akan terputus, apa gunanna jai barang nipatambung punna taena ana’ anwarisi pusakana , iami saba’ ajjari pabbeserang ri bija pammanakanna.
             Jai tau tassipappau sipammanakang passabakkang barang-barang, passabakkang galung sili’bo, tampa’ sipa’ballakang, sanggenna situnrai sipammanakang, lani bokoiji lino ke’nang.
الله اكبر الله اكبر ولله الحمدالله
Lanri kammana mianjo ri nia’namo akkale toa nabi Ibrahim sikatoang bainenna sanrapangi tenamo nipa’jului ana’ bainenna, ma’arenga St.Sarah. na lanri lompona cinnana terasa pattujunna ia rua sikalabine ero’ ri ana’,sanggenna st.sarah merelakan dirinya sabar dan tawakkal kepada Allah, na pattuppumi bura’nenna ero’ nipa’maru lanri nasurona nabi Ibrahim an nikkahi se’re baine kanang-kanang, baji ampe-ampena lambusu atinna niarenga st.hajar. mudah-mudahan kammai pa’minasana st.sarah dipernikahan bura’nenna mae ri st.hajar membuahkan hasil nani pa’jului ana’.
Tantu akkulei kibayangkan antekammamo rannuna, se’rea bura’ne ni pattuppu nisuroang bunting ribainenna,ka taena nisuroangi lagi nabiasa selingkuh, sarringan dari pada anak rungkayya. Mingka nakullei kurangi rapanna langkara sangkammana st.sarah, nia baine ero lani pa’maru, nasaba taena bura,ne lappamaru na adil, assangkamma pangngainna passangali Nabbita, mingka taena na ia ngaseng berua baji ngaseng mami , taena todong anu toayya kodi ngaseng mami.
Riwassele pa’buntinganna Ibrahim siagang st.hajar, nipa’juluimi se’re ana’ yang diberikan nama Ismail. Rikalassukanna ismails sallo naminasai, angngerang rannu tammaka-maka mae ri nabi Ibrahim kammaya tompa mae ia rua bainenna. Mingka saying rannuna sitti sarah taena nasallo attahan amminra tabbali, lebba susahmi nyawana, angnganre tamassipa’, attinro tama baji, nikalengkengimi ritakkajannang, a’dongko’mi sifa’ akkimburua ri atinna, lanri ta’bage tallunamo pangngainna bura’nenna ia lebbaka natunggalengi, sibageang mami nagappa rua bageang mae ri st.hajar siagang ana’na.
Kira-kira sukkaraki nisassali  punna nikannya ia ngaseng bainea taena passangali nasipakkan sipa’ akkimburua, ka st.aisyah lagi anronna tumatappaka na nia nasipakkan kammaya. Lanri kammana teai kacallang se’rea baine punna niaki sifa’ akkimburuna, punna naciniki bura’nenna maraeng panjallinna, salah dakkana. Apalagi dizaman modern sekarang keberadaan handpone luar biasa pengaruhnya pada perselingkuhan. Punna nia bura’ne nabidakki hpna ,accokko-cokko attelepon abbisi’-bisi’ tompa poeng nia antu kamaraenganna.
Na iaji nipinajai angkanaya sifa’ akkimburu ta’liwa-liwaka, angngerangi kakodiang ribatang kalea siagang appabattui passisalang mae ri taua.
Lanri sifa’ kimburuna andongkoki atinna st.sarah mae ri st.hajar siagang ana’na, nasuroanmi bura’nenna siagang st.hajar bersama anaknya untuk meninggalkan st.sarah sendirian, solanna tenamo naciniki st.hajar siagang ana’na. a’lampami nabi Ibrahim siagang bainenna tallu sipammanakang, tama najampangimi bambang siagang dinging, allo ka alloan, bosi kabosian , sanggenna ammuntulumi se’re poko’ kayu untuk na pa’la’langi, anjoremi ammari-mari ia tallu sipammanakang, taenapa na assau pa’ngala’na, taenapa na ammari tiluna kulantu’na, appala kanami mae ribainenna utk a’lampa a’boya katallassang. Nabolimi bainenna siagan ana’na ritampa taenaya appabattu katalassang, taenapa nabella lampana nabi Ibrahim, tappa nibattui st hajar cipuru’ na turere tammaka-maka, sanggenna sitti hajar naboli ana’na akkale-kale na a’lampa todong a’boya katallassang.
Ri pammoteranna st.hajar nacinimi risa’rinna ismail je’ne ammallasa, nakekemi st.hajar barang sisingkulu lansung air meluncur naik kepermukaan, yang sekarang dinamakan air zamzan. Anjoengmi setiap ada pedagang yang lewat singgah ditempat itu, sanggenna a’jari se’re kampung yang banyak penduduknya. Yg sekarang adalah kota mekah.
Ala siapa sallona nabi Ibrahim taena assicini’ bainenna siangang ana’na, ammoteremi nabi Ibrahim poro amboyai bainenna siagang ana’na nipinawang ri nakku’ sirurungan parentana Allah ta’ala poro asuro boyai keluarganya. Susai nipau tammaka rannuna ia rua sikalabine, tallu sipammanakang, nipassibuntulu nipasse’re ammeter ri karaeng Allah ta’ala.
Taenapa na atammu taung, tassauapi nakku’na nabi Ibrahim mae rikeluargana tabbaka battue parentana Allah ta’ala, yang menjadi ujian besar mae ri nabi Ibrahim siagang ana’na ismail.
Apakah nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk lampinanwangi parentana Allah ta’ala?,nasaba punna npikkiriki kaniakkanna ismail sallo naminasai, ana’ sallo napala-pala’, ana’ sannaka nakarimangngi, yang menjadi penghibur hati Ibrahim bersama istrinya dikala susah.Taenapa nasallo tappa battue poeng parentana Allah ta’ala ilalang so’nanna untuk nisuruh samballei ana’na , ana’ sannaka nasayang, yang menjadi cahaya mata, anak kandung sibirang tulang, buah hati belahan jantung. A’bundu’mi atinna nabi Ibrahim antara dua perasaan, perasaan se’rea mangge mae ri ana’na untuk lana samballe ana’na, siagang perasaan selaku hamba Allah yang harus taat nagaukan parentana Allah ta’ala.
الله اكبر الله اكبر ولله الحمدالله 
Dalam situasi sannaka pace siagang mabattala, battala sikali muncenna nabi Ibrahim untuk la appabattui mae ri ana’na ia niparentanga ri Allah ta’ala. A’lampami nabi Ibrahim naerang ismail a’jappa-jappa rise’rea tampa bella battu ribala’na, anjoemmi napabattuan ana’na apa niparentangi ri karaeng Allah Ta’ala.
Dengan deraian air mata yang bercucuran yang tidak bisa ditahan oleh nabi Ibrahim nakanami mae ri ana’na :
Berkatalah nabi Ibrahim kepada anaknya :
“wahai anakku saying, ilalang tinroko nipiso’naia Allah ta’ala poro naparentanga untuk assamballeko, kira-kira antekamma pikkirannu anakku ?
Ismail sebagai anak yang taat dan patuh pada orang tuanya dan juga pada perintah Allah, dengan penuh keikhlasan hati berkata kepada bapaknya :

                                يَا أَبَتِافْعَلْمَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيمِنَ  إِنْ إِنْشَاءَاللهُ مِنَالصَّابِرِينَ       
“wahai ayah... kilaksanakangi apa naparentangki karaeng Allah ta’ala, punna ero’na Allah ta’ala kicini tonja antu dalam keadaan sabar”
Ucapan ismail mae rimanggena, membuat hati Ibrahim menangis dan bercucuran air mata dan semua yang ada disekeliling nabi Ibrahim turut menangis begitu terharunya mendengarkan perkataan ismail. Lalu nabi Ibrahim memeluk sangat erat anaknya.
Susai nipau punna nia ana, ri kamaya anne sangkamma pangngadakanna ismail mae ri tau toana, apa napangngaian tau toana ia toseeng naturuki napinawang, iaji samara anaka rijaman kamaya , jai sikalimi kekuranganna , kurang pangngali’mi kurang sopanmi kurang siri’mi, kurang pedulimi parentana Allah ta’ala.
Riwattu nipatinronamo ismail ri bongganna nabi Ibrahim, ismail berkata :
“kitongkoki matanku siagang matanta, solallanna ,taena kuciniki assa’ga assamballea, kitongkoki matanta supaya tena kiassa’ga angkamaseanga, kapunna niaki tatti’do ilalang atinta kukamallakkangi tappinra atinta ., kibajiki memangmi taranna kalewanta sollanna taena nasallo kibeso’, ka punna salloi kibeso’ kukamallakkangi ta’bassi cerakku ri bajunta naki ammotere ri balla’ na akkuta’nang ummiku, punna paeng lebba’ma kisamballe, bajukumo erangngang ummiku untu’ a’jari pangngu’rangi mae rinakke.
Begitu sabar dan tawakkalnya nabi Ibrahim bersama anaknya sehingga air matalah yang berbicara..tapi Allah maha bijaksana,cobaan yang diberikan kepada Ibrahim bersama anaknya diterima oleh Allah sebagai orang yang taat atas perintah Allah, sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril utk mengggatinya ismail dengan seekor kibas
الله اكبر الله اكبر ولله الحمدالله
Dari kisah tersebut akkulemaki angngale papilajaran :
1.sikamma niaka kipatang ri linoa baji barang-barang kammaya tompa keluarga adalah bukan hak milik akan tetapi hanya hak pakai. Yang kita miliki apa lebba nipassulu riagamana Allah ta’ala. Barang-baranga kammaji juku bolu, manna baji sambala’na pore dawa-dawana punna taena kipassuluki pai’na takkuleai baji nikasia. Jari antu barang-baranga nipassuluppi sakka’na nampa baji mae rikatte
2. orang tua utamanya sebagai bapak harus jadi contoh yang baik dalam keluarga, bertanggung jawab andidiki ana’na mae rikabajikanga. Apalagi rikaniakkanna jamanga anne, jai sikalimi angkullei ampinrai gio’-gio’na anatta ngaseng, anu bajika nakana kodi, anu kodia na kana baji, apa samara nagaukan taua rikotaya iyya tossing samara nagaukang manna mamo na pappisangka, kacallanga nibosaarang kiri kanang , anu nikasirikanga tanni tongko-tongko mintu mae tanni kasirikang, natallangngammi adaka. Lanri kammana ikatte tau toaya maeki naki bajiki didi’na anatta sollanna naappabattu todong kabajikang,kapunna taena nabaji didi’na anatta manna areng baji,na tau toana natallangngang todong ritammaparang le’lenga. Insya Allah punna bajiki didi’na anatta, manna ra’ra tinrota riballa nacarita baji jaki taua.
3. sebagai seorang anak mari kita ambil pelajaran mae ri ismail, anak yang taat pada orang tua dan taat pada perintah Allah. Punna taena tappa angngaka’ ri barambanta a’nassami cilakata.luar biasa kelakuan anak saman sekarang, salah satu contoh… riolo tau toaya punna a’bayuangi manna mataja sito’ro allantasami antama ribukunna rannuna, ingka anak muda ri kamaya anne iapa na areki a’bayuang kalau tangan melingkar diperut laki-laki saat dia dibonceng. Hati-hatilah wahai anak remaja kecelakaan terjadi dimana-mana, nia kecelakaan tugguru ribuluka, mingka nia’ todo’ kecelakaan anggapa gunung
Ikatte bainea sanrapanki bayao a’dongko ricappa tantu, sikali tugguru taenamo pa’memunganna, susami lani rappung taena tommo poeng hargana, manna gammara, pore modelna punna pallabbian sangkamma lebbaji barang cakar tuna hargana. Antu bura’nea sangkammai kaluku , manna pintuju tugguru taena natappinta.
Hati-hati wahai remaja putra dan putri, kamu berdua adalah ibarat kucing dengan ikan dendeng, punna meongaji ammangei jukuka akkuleji ni awasi, tapi punna jukuka akkalolo mae ri meong , kucing sakit kalau dia tidak makan itu ikan…na udzu billahi min dzaliq
Yang terakhir bahwa keikhlasan hati nabi Ibrahim mau mengorbankan anaknya, ajjari pelajaran ampakabelai sifa’ kikkiri ma’rekuka , lompo rekeng labbu kira-kirayya.
Semoga apa yang kami sampaikan menjadi bahan renungan mae rikatte ngaseng, dasi-nadasi nia ngaseng jaki anggapai rannuna Allah ta’ala , baji rilino kamaya tompa sallang ri allo ribokona Allah ta’ala..amin amin ya Rabbal alamin

Khutbah Idul Adha Bahasa Makassar Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ilmusaudara.com

0 comments:

Post a Comment